การใช้จ่ายสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลวังกะพี้