ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลวังกะพี้

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศการประกวดราคากลางการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศการประกวดราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศการกำหนดราคากลางการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศการกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (21 กรกฎาคม 2563)

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ต้นกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะพี้ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 (13 กรกฎาคม 2563)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 40 รายการ ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ 2562

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 40 รายการ ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีงบประมาณ 2562 กำหนดราคากลางขั้นต่ำเป็นวงเงิน 92,499.00 บาท (19 มิถุนายน 2563)

ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กองช่าง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่อง การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พ.ศ. 2563 และประกาศการลดค่าน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนฯ (19 มิถุนายน 2563)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (18 มิถุนายน 2563)

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 40 รายการ ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ 2562

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 40 รายการ ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีงบประมาณ 2562 กำหนดราคากลางขั้นต่ำเป็นวงเงิน 92,499.00 บาท ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (10 มิถุนายน 2563)

ประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3)

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการติดแบบประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (29 พฤษภาคม 2563)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 40 รายการ ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ 2562

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 40 รายการ ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีงบประมาณ 2562 กำหนดราคากลางขั้นต่ำเป็นวงเงิน 92,499.00 บาท ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (27 พฤษภาคม 2563)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (15 พฤษภาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังกะพี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พฤษภาคม 2563)

ประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เมษายน 2563)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)

ร่างประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการ ร่างประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 เมษายน 2563)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 (๑๔ เมษายน ๒๕๖๓)

ประกาศการกำหนดราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เมษายน 2563)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

การเผยแพร่แผนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 71-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สินการเผยแพร่แผนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 71-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มีนาคม ๒๕๖๓)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลอง ส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ มกราคม ๒๕๖๓)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 (๑๑ มกราคม ๒๕๖๓)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๘ มกราคม ๒๕๖๓)

ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลองา่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่งบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลอง ส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

การเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดการจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๑๗ กันยายน ๒๕๖๒)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

การประกาศประกวดเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

การประกาศประกวดเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 สาย และปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ( ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท

ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทองบ้านท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทองบ้านท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 22 เมตร ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบบรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน) 6 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปี 2561 (6 มิถุนายน 2562)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบบรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน) 6 มิถุนายน 2562

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (22 มีนาคม 2562)

การประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ครั้งที่ 2

การประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ 2 (12 มีนาคม 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 (28 กุมภาพันธ์ 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (13 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่งหมู่ที่ ๘

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่งหมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 กุมภาพันธ์ 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๘

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 (7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๒ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก หมู่ที่๕,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) (7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง

ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ (2 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๒ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก หมู่ที่๕,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) (31 มกราคม 2562)

ประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการ ร่างประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เมษายน 2563)

ประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เมษายน 2563)

ประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เมษายน 2563)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)