ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลวังกะพี้

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลอง ส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ มกราคม ๒๕๖๓)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 (๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๘ มกราคม ๒๕๖๓)

ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลองา่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่งบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลอง ส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน การเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำบ้านวังโป่ง 1 หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

การเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดการจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๑๗ กันยายน ๒๕๖๒)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้ (ก่อสร้างตามปริมาณงานที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร (๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

การประกาศประกวดเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

การประกาศประกวดเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 สาย และปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ( ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท

ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๑ สายบ้านผู้ใหญ่เท หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทองบ้านท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทองบ้านท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 22 เมตร ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบบรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน) 6 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปี 2561 (6 มิถุนายน 2562)

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบบรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน) 6 มิถุนายน 2562

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (22 มีนาคม 2562)

การประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ครั้งที่ 2

การประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ 2 (12 มีนาคม 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 (28 กุมภาพันธ์ 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

การยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตรท่าทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะพี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (13 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่งหมู่ที่ ๘

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่งหมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 กุมภาพันธ์ 2562)

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๘

การยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 (7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๒ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก หมู่ที่๕,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) (7 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง

ประกาศประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ (2 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๒๑-๐๐๒ สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก หมู่ที่๕,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) (31 มกราคม 2562)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)