ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังกะพี้

ร่างกฎกระทรวง

(28 ตุลาคม 2562)

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 กันยายน 2562)

สดุดีพระแม่ไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านต่อ... 13 สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ อ่านต่อ... 9 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ... (12 มิถุนายน 2562)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปี 2561 (6 มิถุนายน 2562)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 เมษายน 2562)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคามาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงที่มีความชื้น

การกำหนดราคามาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงที่มีความชื้น (4 มีนาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2562 (4 มีนาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนไทย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนไทย (4 มีนาคม 2562)