ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29 ตุลาคม 2563)

ประกาศเรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19 ตุลาคม 2563)

เทศบาลตำบลวังกะพี้

การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์

การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (6 สิงหาคม 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (31 กรกฎาคม 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องรายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะฯ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องรายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะฯ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ประชาสัมพันธ์ ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ที่ดิน

เทศบาลตำบลวังกะพี้ ประชาสัมพันธ์ ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (18 ธันวาคม 2562)

การสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการสำรวจผู้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินไม่มีโฉนดที่ดิน เพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดิน (27 พฤศจิกายน 2562)

ร่างกฎกระทรวง

(28 ตุลาคม 2562)

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 กันยายน 2562)

สดุดีพระแม่ไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านต่อ... 13 สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ อ่านต่อ... 9 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ... (12 มิถุนายน 2562)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะพี้

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังกะพี้ ประจำปี 2561 (6 มิถุนายน 2562)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 เมษายน 2562)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคามาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงที่มีความชื้น

การกำหนดราคามาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงที่มีความชื้น (4 มีนาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2562 (4 มีนาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนไทย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนไทย (4 มีนาคม 2562)