ภาพกิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลวังกะพี้

เมื่อวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมี   นายอนิรุธ  ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้เรียนเชิญ  นายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว   ณ   บริเวณด้านหน้าอาคารต้นกระพี้  สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์    พร้อมปล่อยแถวรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้  และดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ   บริเวณพื้นที่ให้บริการในชุมชนที่กำหนดพื้นที่ตำบลวังกะพี้ จำนวน ๙  หมู่บ้าน  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐9.๐๐ น. นักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังกะพี้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าทอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังโป่ง, โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล), โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิท), โรงเรียนบ้านวังโป่ง และโรงเรียนเจริญวิทยา จัดขบวนเดินพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬาการแข่งขันกีฬาอนุบาล 3 ขวบ ประจำปี ๒๕๖2 ณ บริเวณภายในสนามกีฬาชั่วคราวอาคารต้นกระพี้  สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ  ครุฑเมืองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ , นายศราวุฒิ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ , นายสุรพงษ์ หุณฑสาร  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมให้การต้อนรับ นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนเมืองอุตรดิตถ์ ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทศบาลตำบลวังกะพี้  ดำเนินโครงการกิจกรรมตามโครงการอุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ร่วมใจลดโลกร้อนตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้  นำโดย นางสาว สายสุณี   สุวรรณอาศน์ รองปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้   พร้อมหัวหน้าราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้และข้าราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้   ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๒  โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นประธานในพิธีฯ  วางพานพุ่มดอกไม้สด, จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดีฯ และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช   ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน   ตำบลท่าอิฐ    อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลวังกะพี้  ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตำบลวังกะพี้ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์