ศูนย์บริการประชาชน

เทศบาลตำบลวังกะพี้

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

คำนำหน้า : 
 
ชื่อ – สกุล : 
*
เลขบัตรประชาชน : 
* หมายเลข 13 หลัก
ที่อยู่: 


เบอร์โทร : 
* มือถือ 10 หลัก (เช่น : 088-2944249)
E-mail : 
 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ : 
 
 
รายละเอียด : 


การดำเนินการ :