ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลวังกะพี้

เทศบาลตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ  2563 ฉบับแรก
……………………………………………
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท
คำแถลง
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ