แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เทศบาลตำบลวังกะพี้

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : สวนประดับพันธุ์ไม้ หมู่ที่ ๘
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง : ๓๑๗ หมู่ ๘ บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  
latitude :  
longitude :  
รายละเอียด : ประวัติ เจ้าของสวนประดับพันธุ์ไม้ ชื่อ นายประดับ ปิ่นนาค เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๘ บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๓๒๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา ๗๐ ไร่ พื้นที่สวน ๒๕๐ ไร่ ปลูกไผ่ซาง มะม่วง มะขาม มะปราง ลองกอง ลูกตาว แก้วมังกร ไม้สัก แปลงเพาะชำ รวมถึงเป็นสถานที่จำหน่าย กิ่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ดินปลูก กระถางปลุกต้นไม้ โดยผู้จำหน่าย เป็นทั้งสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง และญาติพี่น้อง เพราะนายประดับเป็นคนที่ความคิดเปิดกว้างเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรที่สนใจหันมาประกอบอาชีพการเพาะกล้า การขยายพันธุ์ แล้วนำมาจำหน่ายที่นี้ เป็นศูนย์รวมพันธ์ไม้และแหล่งจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นผลทำให้สวนประดับพันธุ์ไม้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในด้านตลาดพันธุ์ไม้ เมื่อมาถึงสวนแล้วลูกค้าจะได้ของทุกอย่างตามที่ต้องการครบวงจร และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ดังนี้ – นายประดับ ปิ่นนาค ๐๘๑ – ๙๕๓๐๒๓๙ – นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค ๐๘๔ – ๔๑๕๔๑๕๒ – นายบุญฤทธิ์ ปิ่นนาค ๐๘๖ – ๖๗๔๕๓๕๗

 

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๔
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง : ๑๐๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  
latitude :  
longitude :  
รายละเอียด : ประวัติความเป็นมา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังกะพี้ เดิมชื่อกลุ่มทำสวนเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิก ๙ คน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ กิจกรรมคือการทำสวน ทำปุ๋ยหมักใช้เอง และ เลี้ยงไก่ โดยใช้งบประมาณจากปปส.ภาค ๖ ทำกิจกรรมต่อมาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังกะพี้ ได้มีการขยายกิจกรรม โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพชาววัง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ มีสมาชิก ๒๘ คน ซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมโดยการ ปุ๋ยปั้นเม็ด น้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้ได้สมาชิกที่ผ่านการอบรมจาก สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเป็นผู้ดำเนินการ จากนั้นการพัฒนาทดลองทำและ ประสบความสำเร็จ ทำให้กลุ่มมีรายได้จากการทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดจำหน่าย มีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีการ ผลิตผักปลอดสาร การปลูกข้าวอินทรีย์ การเลี้ยงกบในบ่อดิน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ (หยวกกล้วย) การเลี้ยงปลาจากแกลบ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง … ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังกะพี้ เป็นที่ศึกษาดูงานของชาวบ้านของชุมชนเอง เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติได้ จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจร และถาวร ฐานเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ภายในศูนย์ประกอบไปด้วย ๑๑ ฐานการเรียนรู้ คือ ๑. ฐานการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ๒. ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ๓. ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ๔. ฐานการเรียนรู้การทำเตาผลิตน้ำส้มควันไม้ ๕. ฐานการเรียนรู้การทำอาหาร หมู ไก่ จากหยวกกล้วย ๖. ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และ สารไล่แมลง ๗. ฐานการเรียนรู้การทำผักปลอดสารพิษ สถานที่จัดอบรมแบบธรรมชาติ ๘. ฐานการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ๙. ฐานการเรียนรู้การทำธนาคารพันธุ์พืชชุมชน ๑๐. ฐานการเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน ๑๑. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบในบ่อดิน ,กระชังน้ำ
การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร