โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน)

เทศบาลตำบลวังกะพี้

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยเรียนเชิญ นายอนิรุธ  ครุฑเมือง  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมพิธีเปิดมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ตำบลวังกะพี้ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๒๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์