เทศบาลตำบลวังกะพี้ ยินดีต้อนรับ

“ เทศบาลตำบลวังกะพี้ ”

“ Wangkapee Subdistrict Municipality ”

สวัสดีครับ... พี่น้องประชาชนชาวตำบลวังกะพี้ทุกท่าน เทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองหรือตำบลเป็นอย่างยิ่ง ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งหน้าที่อันสำคัญยิ่ง คือ การพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการปรับปรุงชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านโครงสร้าง พื้นฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ฉะนั้นตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรีในยุคปัจจุบันนี้ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้มีความ สามารถรวมทั้ง เข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ฯลฯ
นายก
นายอนิรุธ ครุฑเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 18-09-62 อ่านต่อคลิ๊ก…

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จะดำเนินการ ร่างประกาศการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 21-003 สายเลียบทางรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 5-8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-04-63 อ่านต่อคลิ๊ก…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

 13-03-63

ติดต่อสอบถาม

website counter

เริ่มนับวันที่1 สิงหาคม 2563

Image Sources: wangkapee subdistrict municipality