ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
702
เดือนที่แล้ว
3,257
ปีนี้
28,964
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
62,237
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น7 มิ.ย. 2566
2พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256021 เม.ย. 2566
3พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254021 เม.ย. 2566
4พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 256121 เม.ย. 2566
5พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562 21 เม.ย. 2566
6พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 255221 เม.ย. 2566
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256121 เม.ย. 2566
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254721 เม.ย. 2566
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256321 เม.ย. 2566

1