ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังโป่ง นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณวัดวังโป่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

15 กันยายน 2566

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่) ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ประชาชนสามารถรักษาตนเองได้กรณีเจ็บป่วยเบื้องต้น ประชาชนตำบลวังกะพี้ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน โดยมี นายสุรพงษ์ หุณฑสาร และนายศราวุฒิ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ วัดท่าทอง หมู่ที่ ๓ , ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ และวัดวังโป่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 กันยายน 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้ วัดท่าทอง วัดวังโป่ง และ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนบ้านวังโป่ง โรงเรียนเจริญวิทยา กำนันตำบลวังกะพี้ ประธานชุมชนตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อดำเนินงานภายใต้หัวข้อ “บทบาทและความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับกิจการพระพุทธศาสนา” ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

07 กันยายน 2566

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

   เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจ ถึงโทษภัยของยาเสพติดเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด รวมทั้งปลุกจิตสำนึกที่จะให้เยาวชนและประชาชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

06 กันยายน 2566

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ( โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข       (โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๒ – ๔ ปี และสามารถตรวจพัฒนาการเด็กพร้อมทั้งช่วยผู้ปกครองเด็กกระตุ้นพัฒนาการเด็กในกรณีสงสัยล่าช้าในชุมชนได้พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ปกครองติดตามการเจริญเติบโตของเด็กให้มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โดยมี นายศราวุฒิ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

01 กันยายน 2566

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำ โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดประจำถิ่นได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และโรคติดต่ออื่นๆ ในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

29 สิงหาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน นั้น โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ และ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังกะพี้ ประชาชนชาวตำบลวังกะพี้ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ วัดวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

28 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖ หลักสูตรจับ จีบ และผูกผ้า,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖ “หลักสูตรจับ จีบ และผูกผ้า” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วม จำนวน ๔ แห่ง และวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์มาอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ เกิดทักษะในการประกอบวิชาชีพ สร้างแรงจูงใจในการรักวิชาชีพ สร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นอาชีพ เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

25 สิงหาคม 2566

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑),เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำ โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง มีการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะสังสรรค์ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

22 สิงหาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังกะพี้ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกันจัดกิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาวัด  เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อน ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาการเปรียญวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2566

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง และกล่อมเกลาจิตใจเด็กปฐมวัยให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ และเพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริม และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณธรรมสายใยรักในครอบครัว โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2566

 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องด้วย วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเข้าพรรษา ณ วัดวังโป่ง หมู่ที่ ๘วัดวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ และวัดท่าทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

03 สิงหาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

   เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

   เนื่องด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน นั้น โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ และ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังกะพี้ ประชาชนชาวตำบลวังกะพี้ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ วัดวังกะพี้ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

25 กรกฎาคม 2566

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นหลัก โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ คณะผู้นำหมู่บ้านตำบลวังกะพี้ นำโดยนายประหยัดพ์ ครุฑเมือง กำนันตำบลวังกะพี้ และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์และสารวัตรกำนันประจำตำบลวังกะพี้ ณ บริเวณริมคลองน้ำติดริมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗

25 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

   เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในสิทธิของตนเองในเรื่องการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อย่างทั่วถึง
   โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และได้เชิญวิทยากร นางพิลาสินี จินตปัญญาสกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

20 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (112 รายการ)