ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

   เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง มีความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัย โดยมี นายศราวุฒิ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

07 กันยายน 2566

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง และกล่อมเกลาจิตใจเด็กปฐมวัยให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ และเพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริม และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณธรรมสายใยรักในครอบครัว โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทและผูกข้อมือให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ทั้งได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) เพื่อมาแนะแนวทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

31 มีนาคม 2566

 โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเข้าวัดสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิและฟังธรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้เห็นความสำคัญของ “วัด” และได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

17 มีนาคม 2566

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งให้แก่เด็กปฐมวัย ส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อน ผู้ปกครองและครู โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ บริเวณอาคารต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการรักษาตัวรอดปลอดภัย,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้
จัดโครงการรักษาตัวรอดปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม –๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกัน เตรียมความพร้อมและลดการสูญเสียจากเหตุการณ์อันตรายที่คาดไม่ถึง ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ ๒ - ๔ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ จำนวน ๖๖ คน จะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อันตรายและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยวัดวังโป่ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

30 มกราคม 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๖ ",เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้แก่เด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

13 มกราคม 2566

กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและการเรียนรู้ในการเอาตัวรอดของครูและเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๐9.0๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำกิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กอุ่นใจ ปลอดภัยไว้ก่อน สังกัดกองการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยได้ชี้แจงสาเหตุของโครงการฯ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงครูและเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดมาตรการป้องกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
วังกะพี้ จึงขอความร่วมมือกับ สถานีตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและการเรียนรู้ในการเอาตัวรอดของครูและเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

20 ตุลาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ชมการจัดนิทรรศการโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมคณะกรรมการการศึกษาฯ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้
เข้าร่วมชมการจัดบอร์ดนิทรรศการกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

07 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดกิจกรรมไหว้แม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ภายใต้กิจกรรมโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนดจัดโครงการรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมไหว้แม่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ โดยมี นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้, น.ส.ณัฐยา ทองแย้ม รองปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ได้แสดงออกด้วยการไหว้แม่ ณ ภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาล
ตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้  ประชุมพิจารณาเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลวังกะพี้ โดย
นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ได้มอบหมายให้ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้, ผู้นำชุมชนตำบลวังกะพี้, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังกะพี้ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปิดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิค - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของเด็กเล็กทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ "

11 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลวังกะพี้ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้   กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังกะพี้
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายมนตรี รักนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีระเบียบวาระการประชุมฯ ๕ ระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และเรื่องพิจารณาการใช้เงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ ภายในอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

20 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลวังกะพี้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ณ  บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

 เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาดระลอกที่ ๓ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
โดยได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ บริเวณภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ทั้ง ๒ แห่ง
(แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมตามช่วงชั้นเด็กนักเรียนไม่เกิน ๕๐ คน) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

11 มิถุนายน 2564

 เทศบาลตำบลวังกะพี้  จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้  (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้เรียนเชิญ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทและผูกข้อมือให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมทั้งได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) และผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง เพื่อมาแนะแนวทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะพี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังกะพี้ (ห้องแก่นกระพี้) สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

02 เมษายน 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)