ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังกะพี้

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมพรบ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังกะพี้

QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,118
เดือนที่แล้ว
2,995
ปีนี้
20,304
ปีที่แล้ว
19,725
ทั้งหมด
53,577
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑) ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำ โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง มีการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะสังสรรค์ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

22 สิงหาคม 2566

กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังกะพี้ได้นำกลุ่มกลองยาวและนางรำของผู้สูงอายุตำบลวังกะพี้ จำนวน ๑๗ คน และ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

20 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้เคารพนับถือสร้างบรรยากาศแห่งความกตัญญูต่อครอบครัว บรรพบุรุษ และเพื่ออนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีโครงการฯ พร้อมนายสุรพงษ์ หุณฑสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯและร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

13 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ “กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะสังสรรค์ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. เดินทางศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมวังบางขุนพรหม เขตพระนครกรุงเทพมหานครฯศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์วังเทวะเวสม์ ศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 มีนาคม 2566

กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดวังโป่ง,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ นำโดย นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมกับ นายณทักษภัค ภูวธนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลวังกะพี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดวังโป่ง โดยสนับสนุนคณะรำกลองยาวชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะพี้ แห่นำขบวนกฐินรอบอุโบสถวัดวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

08 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมเผาข้าวหลามชาววัง ของดีวังกะพี้,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวังกะพี้ กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ “กิจกรรมเผาข้าวหลามชาววัง ของดีวังกะพี้” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทั้งทางด้านการส่งเสริมอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมี นายศราวุธ พินิจฤทธิกร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ และได้เรียนเชิญ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะพี้ และพนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมต้นกระพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

07 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมทำขนม,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
13 มกราคม 2564

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
12 มกราคม 2564

กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
11 มกราคม 2564

กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด,เทศบาลตำบลวังกะพี้,wangkapee.go.th
09 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)